Navazování nových kontaktů je pro podnikání nezbytné


   Komunikace je každodenní a nezbytnou součástí podnikání a probíhá neustále ať už mezi kolegy, skrze emaily, na schůzkách, během prezentací nebo uvnitř nás samých. Proces komunikace funguje neustále a díky němu si o druhých utváříme názory, postoje a zaujímáme nejrůznější stanoviska či řešení. Umění navazovat kontakty je jedním ze základních pilířů podnikání a stojí na něm úspěch i neúspěch firem, proto je potřeba toto umění správně ovládnout.

 

   Mnoho lidí často během podnikání zjistí, že problémy nemusí vznikat například jen od nízkého počtu zákazníků nebo konkurence, ale dostatečně omezující překážkou může být samotná komunikace a schopnost navazovat obchodní kontakty. Velký problém nastává, pokud jsou podnikatelé uzavření a nedisponují dostatečnými komunikačními dovednostmi. Lidé, a Češi především, mají obecně potíž navazovat nové vztahy, nové obchodní vztahy, které mohou firmu posunout o několik úrovní výš a otevřít jí zcela nečekané možnosti. Existuje přitom spousta možností k seznámení se se zajímavými lidmi, které většinou nic nestojí.

 

Komunikace pomocí 7C

Jedná se o sedm praktických zásad správné a efektivní komunikace, které pomáhají k odstranění nejrůznějších bariér a k dosažení podnikatelských záměrů. Zkratka 7C vychází z prvních písmen anglických výrazů „Clear„= komunikovat jasně (znát svůj komunikační cíl – co chceme sdělit a co by mělo být účelem komunikace),Consise„= komunikovat stručně (soustředit se na výstižnost sdělení – stručně řečeno Co? Kde? Kdy? Jak? Proč?), „Concrete„= komunikovat konkrétně (vyvolání jasné představy o tom, co chceme sdělit), „Correct„= komunikovat správně (používání srozumitelných výrazů, aby příjemci všemu dobře rozuměli), „Coherent„= komunikovat souvisle (souvislost a logičnostslova a celé věty by měly logicky navazovat, tak aby se v nich člověk neztratil), „Complete„= komunikovat úplně (veškerá sdělení musí obsahovat úplné informace – např. předmět schůzky, čas a místo), „Courteous„= komunikovat zdvořile (důležité je být dostatečně empatický a vycítit, co druhý potřebuje – zdvořilá komunikace je vždy vstřícná, otevřená, bez agresivních tónů).

Komunikace pomocí 7C dokáže v rámci podnikání zajistit, abyste si byli jistí, že vaše, emaily, prezentace, rozhovory nebo reporty budou vypovídat o tom, o čem si skutečně přejete, aby vypovídaly, a jsou sestaveny tak čistě, aby vaši posluchači a příjemci dostali přesně takové sdělení, jaké mají.

 

Aktivita a komunikativnost

Když začínáme komunikovat, je vždy efektivnější, pokud začneme neformální otázkou. Například Američané hojně využívají svoji klasickou frázi „How are you?“, se kterou velmi snadno a lehce naváží komunikaci, protože otázka se zde stává akcí, jež automaticky vybízí k reakci. Každá otázka otevírá prostor pro další možnou komunikaci, která posléze může jít jakýmkoliv směrem. Důležité je jen to, aby lidé dokázali překonat prvotní bariéru, a také nejistotu ze sebe samých. Češi jsou v porovnání s Američany ve světě byznysu méně aktivní a navazování kontaktu pro ně není tak snadné. Příčinou bloku a toho, co drží lidi zpátky od mluvení s cizími a neznámými či od získávání kontaktů, je vnitřně zakořeněný strach z odmítnutí. Důležité je přenést se přes to a jednat slušně, asertivně a s jistou dávkou sebedůvěry, protože pokud chceme dosáhnout svých záměrů, musíme být schopni vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom zdolali každá úskalí.

 

Příležitosti k navazování kontaktů

Značným rizikem nejen pro malé podnikatele, ale i živnostníky je také to, že kvůli pracovnímu vytížení ztratí kontakt s lidmi z oboru. Mnohdy si ho ani nestíhají budovat, jelikož se plně soustředí na řízení své prodejny, kanceláře, dílny apod. Existují i obory, ve kterých se člověk vůbec nemusí osobně kontaktovat se zákazníkem, proto je potřeba být mezi lidmi, udržovat o sobě povědomí a rozšiřovat svůj okruh známých, potencionálních obchodních partnerů a zároveň s tím i své obzory. Příležitostí k navazování kontaktů a komunikace je celá řada. Stačí se zúčastnit například veletrhů, školení, konferenci, ale i různých reprezentačních akcí typu ples podnikatelů, otevírání nové pobočky nějaké firmy a podobně.

Návštěva veletrhů může být velkým přínosem pro řadu podnikatelů, ať už je v pozici vystavovatele nebo jen návštěvníka veletrhu. Vystavovatelé na veletrhu se snaží udržovat stávající kontakty. Je pro ně velmi výhodné se na jednom místě a v relativně krátkém čase potkat s prakticky celým portfoliem dodavatelů. Nezanedbatelné množství kontaktů se rekrutuje z řad odborných návštěvníků, kdy přínosné jsou především kontakty s nákupčími a osobami s rozhodovacími pravomocemi.

Také nejrůznější školení a kurzy pro podnikatele přispívají k získávání kontaktů a navazování nových vztahů. O podobné akce je poměrně značný zájem a podobně tak i o kluby podnikatelů, které mají stejný cíl. Jde zde totiž také o platformy pro setkávání. Tatopravidelná setkání spojená s networkingem, umožňujícím výměnu vizitek a navazování obchodních i osobních kontaktů je pojímáno neformálně a je obvykle zároveň spojeno s poznáváním inspirativních osobností a diskusemi nad aktuálními tématy.

Coworking

   Práce v coworkingovém centru je z pohledu navazování kontaktů pro každého člověka jednoznačně přínosná. Lidé mohou začít pracovat na společných projektech, získat kontakty na potencionální zákazníky a podobně. Zároveň toto centrum prostřednictvím svých kontaktů pomáhá začínajícím podnikatelům sehnat kontakty na investory a mentory, kteří jim mohou pomoci v rozjezdu podnikání.

 

Zahájení produktivní a úspěšné komunikace včetně navazování obchodních kontaktů tkví nejen v našich vlastních schopnostech a dovednostech, ale existuje i škála nejrůznějších nástrojů, prostředků a prostor, skrze které můžeme komunikovat, a které nám pomohou lépe dosáhnout požadovaných cílů. Proto je dobré, aby podnikatelé vnímali, jaké možnosti mají kolem sebe a jak jich mohou nejlépe využít.