Zápis do obchodního rejstříku


Společnost s ručením omezeným

1) Obchodní firma:

2) Sídlo firmy:

(název obce (části obce), poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí)

3) IČ:

(přidělí rejstříkový soud)

4) Právní forma: společnost s ručením omezeným

5) Předmět podnikání:

6) Statutární orgán: jednatelé

(jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo (event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno)), den vzniku funkce.

7) Způsob jednání:

8) Společníci:

(u fyzické osoby je nutné uvést jméno, bydliště, rodné číslo, u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo)

9) Výše vkladu každého společníka a rozsah jeho splacení:

10) Výše obchodního podílu každého společníka:

11) Výše základního kapitálu:

12) Dozorčí rada (byla-li zřízena):

(jména, bydliště a rodná čísla členů dozorčí rady)

13) Prokura (byla-li udělena):

(jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo (event. datum narození nemá-li rodné číslo), způsob, jakým za podnikatele jedná)

 

Poznámky:

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé, pravost podpisů musí být úředně ověřena. Návrh je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a každý účastník (tj. společník, který není jednatelem, popř. členové dozorčí rady a prokuristé) dostal jeden stejnopis.

Soudní poplatek je splatný podáním návrhu.

 

Přílohy:

1) Společenská smlouva (popř. zakladatelská listina) ve formě notářského zápisu ve dvojím vyhotovení.

2) Úředně ověřené kopie živnostenských, či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání zapsány do obchodního rejstříku.

3) Jednatelé předloží:

a) výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

b) pokud jsou zahraničními osobami - doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o bezúhonnosti vydaný státem, jehož je občanem s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem (v případě, že je doklad vydán státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tento doklad opatřen doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou)

c) čestné prohlášení tohoto znění: Prohlášení-WORD

4) Pokud je společníkem zahraniční právnická osoba - originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících existenci právnické osoby s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem. V případě, že jsou předkládány listiny vydané státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tyto listiny opatřeny doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou.

5) Prohlášení správce vkladů o rozsahu splacení vkladů společníků.

6) Potvrzení banky o složení základního kapitálu na zvláštní účet, k tomuto zřízený.

7) Posudky znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitých vkladů ve dvojím vyhotovení.

8) Pokud byla prokura udělena zahraniční fyzické osobě - doklad o povolení k pobytu v ČR.

9) Právní důvod užívání místností např. sídlo společnosti Praha - § 30 odst. 4 obch. zákoníku, originál, či úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, nájemní smlouva.

10) Byla-li zřízena dozorčí rada, předloží členové dozorčí rady:

a) výpis z rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zahraniční fyzická osoba i doklad o bezúhonnosti vydaný státem, jehož je občanem. V případě, že jsou předkládány státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tyto listiny opatřeny doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou

b) čestné prohlášení tohoto znění: Prohlášení-WORD

11) Podpisové vzory jednatelů, prokuristů a členů dozorčí rady k založení do sbírky listin

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

1) Obchodní firma:

2) Sídlo firmy:

(název obce (části obce), poštovní směrovací číslo, číslo popisné, název ulice nebo náměstí)

3) Identifikační číslo:

(přidělí rejstříkový soud)

4) Právní forma: akciová společnost

5) Předmět podnikání:

6) Statutární orgán: představenstvo

(jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo (event. datum narození, není-li rodné číslo přiděleno)), den vzniku funkce.

7) Způsob jednání:

8) Výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení:

9) Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií, případné omezení převoditelnosti akcií na jméno

10) Dozorčí rada:

(jméno, bydliště, rodné číslo (event. datum narození, nemá-li rodné číslo))

11) Jediný akcionář (pokud je společnost založena jediným akcionářem):

12) Prokura (byla-li udělena):

(jméno, trvalé bydliště, u zahraniční osoby i bydliště v ČR, rodné číslo (event. datum narození není-li rodné číslo přiděleno), způsob, jakým za podnikatele jedná)

 

Poznámky:

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni členové představenstva, pravost podpisů musí být úředně ověřena. Návrh je třeba předložit s potřebním počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Soudní poplatek je splatný podáním návrhu.

 

Přílohy:

1) Zakladatelská smlouva (popř. zakladatelská listina) ve formě notářského zápisu ve dvojím vyhotovení.

2) Stejnopis notářského zápisu obsahující usnesení ustavující valné hromady ve dvojím vyhotovení.

3) Prospekt a doklad o jeho schválení komisí pro cenné papíry - má-li být společnost založena na základě veřejné nabídky akcií.

4) Úředně ověřené kopie živnostenských, či jiných oprávnění k činnostem, které mají být jako předmět podnikání zapsány do obchodního rejstříku.

5) Právní důvod užívání místností - § 30 odst. 4 obch. zákoníku, originál, či úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí, nájemní smlouva.

6) Členové představenstva předloží:

a) výpis z rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců

b) pokud jsou zahraničními osobami - doklad o povolení k pobytu v ČR a doklad o bezúhonnosti vydaný státem, jehož je občanem s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem (v případě, že je doklad vydán státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tento doklad opatřen doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou).

c) čestné prohlášení tohoto znění: Prohlášení-WORD

7) Pokud je zakladatelem zahraniční právnická osoba - originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících existenci právnické osoby s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem. V případě, že jsou předkládány listiny vydané státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tyto listiny opatřeny doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou.

8) Listina upisovatelů - je-li společnost založena na základě veřejné nabídky akcií.

9) Prohlášení správce vkladů.

10) Znalecký posudek ve dvojím vyhotovení - jestliže jsou vklady zakladatelů nepeněžité.

11) Členové dozorčí rady předloží:

a) výpis z rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců

b) pokud jsou zahraničními osobami - doklad o bezúhonnosti vydaný státem, jehož je občanem s překladem tlumočníka zapsaného v seznamu vedeném krajským soudem (v případě, že je doklad vydán státem, s nímž ČR nemá dohodu o právní pomoci, musí být tento doklad opatřen doložkou tzv. vyššího ověření (superlegalizace), event. tzv. Apostilou)

c) čestné prohlášení stejného znění jako členové představenstva

12) Podpisové vzory členů představenstva, prokuristů a členů dozorčí rady k založení do sbírky listin.

13) Pokud byla prokura udělena zahraniční fyzické osobě - doklad o povolení k pobytu v ČR.