Souhlas s umístěním sídla


Souhlas s umístěním sídla firmy slouží jako podklad pro zápis sídla podnikatele do obchodního či živnostenského rejstříku. Je nutné, aby nemovitost, ve které bude sídlo firmy umístěno, byla v dokumentu přesně specifikována, a to číslem listu vlastnictví, na kterém je zapsána údajem, u kterého katastrálního úřadu je nemovitost evidována. Podpis na prohlášení o souhlasu s umístěním sídla musí být úředně ověřen. Prohlášení nesmí být starší 3 měsíců. Souhlas s umístěním sídla je potřeba pro ready-made firmu i při zakládání společnosti.

Výňatek z obchodního zákoníku ohledně umístění sídla firmy:

Legislativně je sídlo firmy (sídlo s.r.o. i sídlo a.s. či jiné právní formy společnosti) ošetřeno dvěma zákony a to pokud se jedná o podnikatele fyzickou osobu, vztahuje se na umístění sídla firmy Živnostenský zákon, v ostatních případech se pro umístění sídla firmy použije Obchodní zákoník.

Sídlo na Praze 10 – 139 Kč měsíčně bez DPH

Sídlo na Praze 9 - 399 Kč měsíčně bez DPH

Sídlo na Praze 1 – 490 Kč měsíčně bez DPH

§ 37 Obchodního zákoníku:

Navrhovatel při návrhu na zápis do obchodního rejstříku doloží právní důvod užívání prostor, do nichž umístil sídlo nebo místo podnikání; to neplatí, pokud je právní důvod zjistitelný z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy. Věta první se použije i v případě návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku. Podnikatel je povinen mít právní důvod užívání těchto prostor po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsané v obchodním rejstříku jako jeho sídlo nebo místo podnikání. K doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.

§ 46 Živnostenského zákona:

Právnická osoba k ohlášení živnosti připojí doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí.